Czynności notarialne

Notariusz jest osobą zaufania publicznego i powołany jest do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną.

Zgodnie z art. 79 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku - Prawo o notariacie (tekst jednolity Dz. U. nr 189 poz. 1158 z 2008 roku), notariusz dokonuje następujących czynności:

 • sporządza akty notarialne,
  umowy sprzedaży, umowy zamiany; umowy darowizny, umowy przedwstępne, umowy spółki, akty założycielskie fundacji; umowy majątkowe małżeńskie, umowy o podział majątku, umowy o dział spadku, oświadczenia o poddaniu się egzekucji, oświadczenia o przyjęciu spadku, oświadczenia o odrzuceniu spadku, testamenty, pełnomocnictwa,
 • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia,
 • sporządza poświadczenia,
  notariusz poświadcza: własnoręczność podpisu; zgodność odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem; datę okazania dokumentu; pozostawanie osoby przy życiu lub w określonym miejscu,
 • doręcza oświadczenia,
 • spisuje protokoły,
  protokoły walnego zgromadzenia spółek akcyjnych, protokoły z posiedzeń zarządu, zgromadzeń wspólników spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, zebrań wspólnot mieszkaniowych i innych,
 • sporządza protesty weksli i czeków,
 • przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe,
 • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
 • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
 • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie określone na podstawie umowy ze stronami czynności, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności.
Sprawdź stawki taksy notarialnej

Wysokość taksy notarialnej uzależniona jest od wartości rynkowej przedmiotu umowy lub stanowi stałą kwotę określoną w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

Opłaty stałe za sporządzenie niektórych czynności notarialnych przedstawiają się następująco:

 • umowa majątkowa małżeńska – 400 zł
 • testament – 50 zł
 • testament zawierający zapis zwykły, polecenie lub pozbawienie uprawnionego prawa do zachowku – 150 zł
 • testament zawierający zapis windykacyjny – 200 zł
 • pełnomocnictwo – do dokonania jednej czynności 30 zł, natomiast przy czynnościach zawierających umocowanie do dokonania więcej niż jednej czynności – 100 zł
 • oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku – 50 zł
 • za poświadczenie własnoręczności podpisu:
  • na dokumentach, jeżeli przedmiot jest oznaczony sumą pieniężną – 1/10 maksymalnej stawki, jaka należałaby się, gdyby dokument sporządzono w formie aktu notarialnego, nie więcej jednak niż 300 zł,
  • na pełnomocnictwach i innych dokumentach – 20 zł
 • za poświadczenie zgodności odpisu z okazanym dokumentem – 6 zł/strona

Notariusz przy sporządzaniu aktów notarialnych ma obowiązek pobrać od stron czynności należny podatek (podatek od spadków i darowizn lub podatek od czynności cywilnoprawnych) oraz opłatę sądową, jeżeli wniosek o wpis do księgi wieczystej podlega tej opłacie.
Ich wysokość regulują odrębne przepisy.